CERTIFICACIÓ DE CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

SISTEMA LEED®

LEED és un sistema internacionalment reconegut de certificació d’edificis sostenibles, proporcionant verificació per tercera part que un edifici o una comunitat va ser dissenyada i construïda a través d’estratègies encaminades a millorar l’eficiència en tots els indicadors més importants: l’estalvi d’energia, la eficiència de l’aigua, la reducció de les emissions de CO2, la millora interior, la qualitat ambiental, la gestió de recursos i la sensibilitat als seus efectes.

Desenvolupat pels membres del U.S. Green Building Council (USGBC), LEED proporciona als propietaris d’edificis i els operadors un marc concís per a identificar i implantar solucions pràctiques i mesurables de disseny, construcció, operació i manteniment en edificis sostenibles.

 

Una coberta vegetal amb el sistema Igniagreen aporta punts LEED en les següents categories:

LEED BD&C – Disseny i Construcció d’Edificis

Restauració de l’hàbitat existent previ a la edificació.

Instal·lació de marquesines exteriors amb coberta verda.

Reducció de l’aigua d’escorrentia.

Reducció de l’efecte illa de calor.

Creació d’espais amb teràpia d’horticultura o altres jardins d’ús clínic o especial.

Reducció del consum d’aigua gràcies al seu sistema amb aljub i reg eficient.

Fabricació dels mòduls realitzada amb plàstic reciclat.

 

LEED HOMES – Disseny i construcció de Vivendes

Reducció de l’efecte illa de calor.

Reducció de l’aigua d’escorrentia.

Utilització de sistemes intel·ligents per a la gestió del reg.

Utilització de l’aigua de pluja recollida, gràcies a l’aljub del sistema Igniagreen.

 

LEED BO&M – Operació i Manteniment d’Edificis

Restauració de l’hàbitat existent previ a l’edificació.

Reducció de l’aigua d’escorrentia.

Reducció de l’efecte illa de calor.

SISTEMA BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) és el mètode d’avaluació i certificació de la sostenibilitat de l’edificació desenvolupada pel Building Research Establishment del Regne Unit.

Afavoreix una construcció més sostenible que es tradueix en una major rendibilitat per a qui construeix, opera i / o manté l’edifici; la reducció del seu impacte en el medi ambient; i un major confort i salut per a qui viu, treballa o utilitza l’edifici.

Avalua impactes en 10 categories (Gestió, Salut i Benestar, Energia, Transport, Aigua, Materials, Residus, Ús ecològic del sòl, Contaminació, Innovació) i atorga una puntuació final després d’aplicar un factor de ponderació ambiental que té en compte la importància relativa de cada àrea d’impacte. Comprèn les diferents fases de disseny, construcció i ús dels edificis i disposa d’esquemes d’avaluació i certificació en funció de la tipologia i ús de l’edifici.

 

Una coberta vegetal amb el sistema Igniagreen aporta punts BREEAM a les següents categories:

BREEAM Urbanisme

Reducció de l’aigua d’escorrentia.

Utilització de l’aigua de pluja recollida, gràcies a l’aljub del sistema Igniagreen.

Reducció de l’efecte illa de calor.

Reducció de la despesa energètica en calefacció i climatització per aïllament de l’edifici.

Utilització d’aigües grises per al reg.

Creació d’hàbitats per a la biodiversitat.

Plantació de la coberta amb flora nativa.

Creació de corredors ecològics.

Fabricació del sistema amb plàstic reciclat.

 

BREEAM Vivenda

Aïllament acústic.

Reducció de la despesa energètica en calefacció i climatització per aïllament de l’edifici.

Utilització de l’aigua de pluja recollida, gràcies a l’aljub del sistema Igniagreen.

Utilització de reg per degoteig.

Reducció de l’impacte ecològic.

Reducció de l’aigua d’escorrentia.

 

BREEAM Nova construcció

Aïllament acústic.

Reducció de la despesa energètica en calefacció i climatització per aïllament de l’edifici.

Reducció del consum d’aigua per aprofitament de l’excedent de pluja.

Aïllament tèrmic de l’edifici.

Millora de l’ecologia de l’emplaçament.

Reducció de l’aigua d’escorrentia.

CERTIFICACIÓ ISO I EMAS

IGNIAGREEN és una marca de SACOPA S.A.U .. Tots els productes estan fabricats íntegrament a les nostres instal·lacions sota les directrius de qualitat ISO 9001: 2008 i mediambientals ISO 14001:2008, també disposem de la certificació governamental EMAS.

certificaciones-igniagreen